Spēcīgs sārmains tīrīšanas līdzeklis DI Elifilm, 20 L

Preces nr.
100848161
Mērv.
GAB.
Jūsu cena
EUR 78.57
PVN 21%
EUR 16.50
Cena ar PVN
EUR 95.07
Pieejamība
2

Spēcīgs sārmains tīrīšanas līdzeklis DI Elifilm, 20 L apraksts:

Sārmains, mazputojošs attaukošanas un tīrīšanas līdzekļa koncentrāts, kas piemērots transportlīdzekļu, neapstrādātu, ūdens izturīgu, cietu grīdu tīrīšanai, kā arī lietošanai pārtikas, dzērienu un piena rūpniecībā.

Signālvārds: Bīstami.
Satur: Nātrija hidroksīds (Sodium Hydroxide), Kālija hidroksīds (Potassium Hydroxide)
Bīstamības paziņojumi: H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acubojājumus. H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Drošības prasību apzīmējumi: P280 Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalo tādu ar ūdeni vai iet dušā. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Tilpums
20 l