Universāls tīrīšanas līdzeklis TANEX POWER, 750 ml

Preces nr.
715930
Mērv.
GAB.
Jūsu cena
EUR 6.38
PVN 21%
EUR 1.34
Cena ar PVN
EUR 7.72
Pieejamība
>10

Universāls tīrīšanas līdzeklis TANEX POWER, 750 ml apraksts:

TANEX power ir lietošanai gatavs tīrīšanas un virsmu attaukošanas līdzeklis.
Piemērots plastmasas virsmu tīrīšanai. Ļoti labi likvidē traipus.
Saglabā virsmu sākotnējo izskatu.

Signālvārds: Uzmanību
Bīstamības apzīmējumi: H315 Kairina ādu. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējums: P102 Sargāt no bērniem. Novēršana: P260 Neieelpot smidzinājumu. P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. P280 Izmantot aizsargcimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Rīcība: P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Utilizācija: P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes apstiprinātā atkritumu iznīcināšanas iekārtā.

Tilpums
0.75 l
pH
11