Vaska noņemšanas līdzeklis TASKI JONTEC FUTUR

Preces nr.
7517390
Mērv.
GAB.
Jūsu cena
EUR 25.85
PVN 21%
EUR 5.429
Cena ar PVN
EUR 31.279
Pieejamība
6

Vaska noņemšanas līdzeklis TASKI JONTEC FUTUR apraksts:

Jontec Futur efektīvi un ātri noņem grīdas vasku no dažādām grīdu virsmām, arī linoleja un korķa segumiem.
Tas ātri iedarbojas un ar to var iztīrīt arī tauku un eļļas traipus.
Jontec Futur ir mazputojošs un to var izmantot kombinētajās grīdu uzkopšanas iekārtās.

Signālvārds: Bīstami.
Satur: Nātrija hidroksīds (Sodium Hydroxide), 2-aminoetanols (Ethanolamine)
Bīstamības paziņojumi: H290 - Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi: P260 - Neieelpot izgarojumus. P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. P303 + P361 + P353 - SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā. P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas unjatovarvienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Tilpums
5 l
pH
12.8 .. 13.3