Industriālais tīrīšanas līdzeklis AC16, 5L

Preces nr.
88009-01
Mērv.
GAB.
Jūsu cena
EUR 14.03
PVN 21%
EUR 2.946
Cena ar PVN
EUR 16.976
Pieejamība
>10

Industriālais tīrīšanas līdzeklis AC16, 5L apraksts:

Virsmu ģenerāltīrīšanas līdzeklis.
Efektīvi notīra ūdenī šķīstošus un nešķīstošus traipus (eļļu, taukus, piķi, sāli).
Līdzeklis nesatur šķīdinātājus.

Signālvārds: bīstami
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus. P280: Izmantot aizsargcimdus/acu aizsargus P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

Tilpums
5 l
pH
10